การอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง (EMS Systems and sport medicine)

เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องเรียนภูกามกาว ๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเรื่อง (EMS Systems and sport medicine) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ และกล่าวต้อนรับ Mr. Robert Dobson Former Senior Training officer with London Ambulance Service (retired) วิทยากรในการจัดอบรม เรื่อง “EMS Systems and sport medicine” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/14/2020 4:08:00 PM