คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เพื่อหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาภาษา (ระยะสั้น) สำหรับสายวิชาชีพ

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา

กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ

ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมหารือกับคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ณ ห้องประชุมวิทยาลัย

เทคนิคพะเยา เพื่อร่วมหาแนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเทคโนโลยี

ยานยนต์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นสำหรับใช้ในการทำงานกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

 

ภาพ / ข้อมูล / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2020 4:06:38 PM