ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Teams : Active Learning with Microsoft Teams

เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2563 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผอ.พลรบ สวัสดี และคณะฯ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ไมครโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้ Microsoft Teams : Active Learning with Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การปฎิบัติงาน

ภาพ :   นายธิตินนท์ มณีธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2020 11:36:37 AM