โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดให้บริการทางทันตกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่

Website: www.dentistry.up.ac.th

Facebook: www.facebook.com/DentPhayao


ภาพ :   www.imgbin.com   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สัญญา เรืองสิทธิ์   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/6/2020 11:46:19 AM