คณะศิลปศาสตร์ร่วมดำเนินโครงการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ ดร.พิชญ์สินี เสถียรธราดล นักวิจัย ได้เข้าร่วมดำเนินโครงการลงพื้นที่สำรวจความต้องการและรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 326 บ้านห้วยปุ้ม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในพื้นที่ ผ่าน Application การฝึกภาษาและการออกเสียง รวมถึงจัดเตรียมสิ่งของบริจาคร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารและบุคลากรในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้อินทรีอาสา    

 

ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/27/2019 10:41:53 AM