UPITI โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เสริมสร้างจิตปัญญาทางการศึกษา เเละ Passion for Presentation ให้แก่คณะครูจากโรงเรียน จ.พะเยา เเละ จ.น่าน กว่า 20 โรงเรียน

โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ จิตปัญญาทางการศึกษา เเละ Passion for Presentation ให้แก่คณะครูจากโรงเรียน จ.พะเยา เเละจ.น่าน กว่า 20 โรงเรียน ในระหว่างวันที่ 21 - 22 เเละ 24 - 25 ธันวาคม 2562 ณ น่านกรีนเลควิว จ.น่าน โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา เพาะพันธุ์ปัญญา นำโดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ อาจารย์นัทธิ์นนท์ พงศ์พาณิช อาจารย์ธนปริญ สำเริง เเละ คณะวิทยากร จัดการอบรมให้แก่คณะครูจากโรงเรียน จ.พะเยา เเละ จ.น่าน กว่า 20 โรงเรียน ในการอบรมเรื่อง จิตปัญญาศึกษาทางการศึกษา จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อปรับฐานความคิดของผู้สอนเเละผู้เรียนในห้องเรียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในยุคใหม่อันเป็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาในระบบการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เเละหัวข้อ Passion for Presentation โดย ดร.ตุ๊ก "วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ" เเละ ผศ.อุดมงามเมืองสกุล จากคณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา


ทั้งนี้ได้มีการเน้นในการเรียนรู้ในโลกยุค AI ในศตวรรษที่ 21 เเละสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ โดยผู้ร่วมงานได้ลงมือปฏิบัติอย่างตั้งใจ นอกจากนั้นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยังมีตัวเเทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการ  "น่านเพาะพันธุ์ปัญญา" ได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. กสิกรไทย


ภาพ :   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา เพาะพันธุ์ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา เพาะพันธุ์ปัญญา   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/26/2019 10:53:19 AM