คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ประจำปี 2563 (School of Allied Health Sciences, University of Phayao Presents The 2020 Annual Physical Therapy Academic Conference)

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด การประชุมวิชาการกายภาพบำบัด ประจำปี 2563  เรื่อง “ซ่อมช่วงล่าง!” ระหว่าง วันพุธที่ 8 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะแก่นักกายภาพบำบัด ใน การตรวจประเมิน วิเคราะห์ วินิจฉัย และ การรักษา ใน ผู้ป่วยที่มีปัญหาที่รยางค์ส่วนล่าง และเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ระหว่าง นักกายภาพบำบัดที่เข้าร่วมประชุม กับ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 
School of Allied Health Sciences (AHS), University of Phayao (UP) presents The 2020 Annual Physical Therapy Academic Conference on the topic of “LEs Manipulations for Physiotherapist”. The conference will be held between January Wednesday 8 to Friday 10, 2020 on 08.00 A.M. – 04.30 P.M. at Wiang Inn Hotel, Chiang Rai Province. The first objective is to strengthen knowledge and skill of physiotherapists in evaluation, analysis, diagnosis and treatment of the patients with lower extremity problem. The second one is to share professional opinion and experience among the physiotherapist participants and the expert speakers. 

ภาพ :   Palagon Udomkichpagon   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/25/2019 7:36:19 PM