คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โครงการ Ombudsman Care

คณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โครงการ Ombudsman Care เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจรวมถึงช่องทางร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า PKY 1 โดยมีนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และกล่าวต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2019 3:15:52 PM