โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ หลังจากนั้นเป็น การบรรยาย เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และสมศ. ยุคใหม่” โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง การแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (Automated QA)
โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา นายชัยธวัช บุญยัง การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก นางวารุจี วุฒินนท์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ดร.ปุณณัตถ์ ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา จังหวัดเชียงราย คุณรุ่งราตรี โพธิ์ทอง ครูชำนาญการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจันจว้า และ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง เป็นผู้ดำเนินรายการ
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวนทั้งสิ้น 62 คน
ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า โรงแรมภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท

ภาพ :   วิโรจน์ จันมี   
ข้อมูล/ข่าว :    กชามาส คำแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2019 9:01:25 AM