โครงการเสียงสะท้อนผู้ใช้บริการห้องสมุด

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสียงสะท้อนผู้ใช้บริการห้องสมุด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งดำเนินโครงการโดย นางสาวนิชาภา ปุณณ์ปวีณ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และได้รับความสนใจจากอาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการภายนอก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากประธานสโมสรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้ดียิ่งขึ้น


ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/24/2019 8:54:18 AM