“UPITI ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทพยัคฆ์ขนส่ง จำกัด จังหวัดเชียงราย พัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบำรุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์

กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมและความร่วมมืออุตสาหกรรม UPITI ได้ดำเนินโครงการ Talent Mobility ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบำรุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) โดย ดร.อภิชาต บัวกล้า / ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว และอาจารย์เอกชัย แผ่นทอง นักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาตร์

 

โครงการการพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบำรุงรถเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผนกซ่อมบำรุง โดยลดเวลาการรอคอยของรถบรรทุกที่เข้ารับบริการในแผนก และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปรับปรุงการทำงานของแผนกซ่อมบำรุง โดยบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซ่อมบำรุงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา บุญโสธรสถิตย์ เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (รอบ 6 เดือน) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา


ภาพ :   น.ส.เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.เมษามาศ ไชยรุ่งเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/23/2019 9:54:16 AM