“UPITI” ร่วมกับ “NIA” จัดกิจกรรมการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving Unit : SID)

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี UPITI โดยกลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดการประชุมประกาศทุนหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Social Innovation Driving unit : SID) วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พื้นที่ UP-SPACE หรือพื้นที่สร้างสรรค์การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการประชุมประกาศทุนสำหรับชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม และนักวิจัย ที่จะทำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและขยายผลการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยในการประชุมดังกล่าวมีชุมชน และผู้ประกอบการได้นำเสนอประเด็นความต้องการ นวัตกรรมของพื้นที่ และจับคู่กับนักวิจัยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในเชิงสังคม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในขั้นตอนต่อไป

สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ นักวิจัย ชุมชน และผู้ประกอบการที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โทร 054-466 666 ต่อ 3711-3714


ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/20/2019 9:45:09 AM