คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก.

ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา บูรณาการความร่วมมือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน  และภาคีเครือข่าย นำโดยรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และนายชยุต ดงปาลีธรรม ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา  จัดโครงการอบรมเทคนิคและวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ ธคก. โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ จังหวัดน่าน ทั้งนี้เป็นการใช้นวัตกรรมในการจัดฟาร์มกระบือแบบประณีตในภาคเหนือ และเพื่อเป็นการบริการวิชาการให้ความรู้แก่นิสิตและเกษตรกรภาคเหนือตอนบน

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2019 1:04:16 PM