คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนพญาลอวิทยาคม จัดกิจกรรม “สะเต็มศึกษา ในภูมิปัญญาคนโบราณ” เรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนสะเต็มศึกษา โดยใช้ต้นทุนวัฒนธรรมจากโบราณสถานเวียงลอเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สะเต็มศึกษา ในภูมิปัญญาคนโบราณ” ให้แก่คณะครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม จำนวน 13 ท่าน จากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดศรีปิงเมือง ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันรู้การพัฒนากระบวนการพัฒนาสะเต็มศึกษาโดยมีโบราณคดีของเมืองโบราณเวียงลอเป็นฐาน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมในห้องเรียน โดยใช้ต้นทุนวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น และพื้นที่โบราณสถานซึ่งเป็นสมบัติของชุมชนเป็นห้องเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้

เนื่องจากโบราณสถานเวียงลอ มีเรื่องราว และองค์ความรู้ที่น่าสนใจหลากหลายมิติ นอกเหนือจากความรู้ด้านประวัติศาสตร์แล้ว การศึกษาภูมิปัญญาของผู้คนยุคโบราณในการสร้างเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การบริหารจัดการเมืองและผู้คน ยังเป็นมิติที่ควรค่าแก่การศึกษา และเป็นบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีเสน่ห์ และดึงดูดผู้เรียนให้คิดหาคำตอบว่าในยุคนั้นเขาทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร

กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากหลากหลายศาสตร์ ได้แก่
1 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อาจารย์ศราวุธ จอมนำ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ บริษัทแบล็คบ็อกซ์ทีม จำกัด
4. ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5. คุณวิวรรณ แสงจันทร์ นักโบราณคดีอิสระ
6. คุณมนัส เวียงลอ ผู้ใหญ่บ้านเวียงลอ
7. คุณณัฐกานต์ ไข่ทา ประธานศูนย์ข้อมูลเวียงลอ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์พล ฟักแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. คุณสุภาพร บัวผัด หัวหน้างานธุรการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

กิจกรรมในวันแรก เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดของสตีมศึกษา (STEAM : Science-Technology-Engineering-Art-Math) ในการบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยการเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับทรัพยากรและบริบท

คณะครูและวิทยากรได้ลงพื้นที่โบราณสถานเวียงลอ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ พระธาตุวัดศรีปิงเมือง วัดพระแก้ว วัดพระเจ้าเข้ากาด วัดศรีชุม และกู่บวกกู่ เพื่อศึกษาและพัฒนาโจทย์การเรียนรู้จากโบราณสถานแต่ละแห่ง และได้ซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับนักโบราณคดีและวิทยากรจากชุมชน จากนั้นคณะครูนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ มาพัฒนาเป็นกิจกรรมในห้องเรียน

กิจกรรมในวันที่สอง คณะครูแต่ละกลุ่มได้ทดลองกิจกรรมในห้องเรียนที่พัฒนาขึ้น โดยมีนักเรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคมจำนวน 20 คน ร่วมเป็นผู้เรียน เมื่อทดลองสอนแล้ว ผู้เรียนได้ให้ข้อเสนอแนะและสะท้อนความรู้สึกเพื่อให้เป็นข้อปรับปรุงสำหรับคณะครูต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งคณะหนึ่งโมเดล ภายใต้โมเดล "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการสะเต็มศึกษาร่วมกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น" โดยมีดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม เป็นหัวหน้าโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์จารุวรรณ โปษยนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี คุณยุทธพงษ์ ยะตา กองกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตุการณกิจกรรมในครั้งนี้


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2019 3:42:37 PM