โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์เครือข่าย สมศ. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว หลังจากนั้นเป็น การบรรยาย เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และสมศ. ยุคใหม่” โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง การแนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (Automated QA)
โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา นายชัยธวัช บุญยัง การเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดพะเยา นางสุพิน ไชยเจริญ ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นายวัลลภ ไม้จำปา ดำเนินการเสวนาโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และการบรรยายกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 - 2563) การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ได้รับรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 548 คน ณ ห้อง UB 003 อาคาร 99 ปีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2019 11:25:05 AM