นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการอบรมการใช้หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน โดยทีมวิทยากรจากบริษัท My Robot Time

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-มัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมอบรมการใช้ หุ่นยนต์ MRT-3 – 5 โดยอาจารย์รวีวัชร์ ตรีสินบุรพงษ์ วิทยากรจาก บริษัท My Robot Time โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาในสนาม ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตึก LB โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/18/2019 10:45:49 AM