คณะศิลปศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการ จัดโครงการ “อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้”

     เมื่อวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ หน่วยบริการวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่ออบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้กับคณาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา นิสิต และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โครงการดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี ดร.วัชรินทร์

แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานดำเนินงานและกล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติ

จากอาจารย์วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์คะเณยะ

อ่อนนาง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นวิทยากร

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ข้อมูล : ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์        

ภาพ : นิสิตช่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นิสิตช่วยงาน สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/17/2019 11:08:22 AM