กิจกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ เป็นวิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะการเขียนโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ และกระบวนการตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงร่างองค์กร ผลลัพธ์ และกระบวนการตามเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำตามแบบฟอร์มการสมัคร เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นของ สป.อว. ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องประชุม Ibis 4 ชั้น 8 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์เชียงใหม่ โฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    กชามาส คำแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/13/2019 1:54:11 PM