คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คืนข้อมูล สรุปและส่งต่องานโครงการ “สันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรค”แก่ชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คืนข้อมูล สรุปและส่งต่องานโครงการ สันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรคแก่ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์  วิมลมาศ จันทร์เชื้อ และนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 8 ท่าน ได้แก่ นายบุญชรัตน์ ชัยนาถ นาย ปกรณ์ ชอบจิตร นางสาว น้ำฝน ชาลีวัลย์ นางสาว ศิริพร สุจาริยาชีพ  นางสาว พรนภา  อานาทร นางสาว ธัญรดา ขันแข่งบุญ นางสาว กนกวรรณ  แซ่ลี้ นางสาว ทิพย์ธิดา  โพธิ์ทิพย์ ได้ สรุปและส่งต่อโครงการ สันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรค ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย นายยงยุทธ มิ่งขวัญ ผู้ใหญ่บ้าน นางวรัยรัตน์  รำไพ  ประธาน อสม.พร้อมทั้ง อสม.และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

การจัดกิจกรรมโครงการ ประกอบด้วย การสอนการเต้นบาสโลป ร่วมกับการให้ความรู้ โดยผลจากการให้ความรู้ เรื่อง ข้อดี ข้อเสีย ของการออกกำลังกาย และการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน  พบว่า ในภาพรวมก่อนเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 64.0) หลังหายใจเข้าร่วมโครงการรู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 84.8) การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยการใช้แพทย์แผนไทย ในภาพรวมก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ มีความรู้อยู่ในระดับ สูง (ร้อยละ 88.58 เพิ่มเป็น ร้อยละ 92.38)  การผ่อนคลายความเครียด โดยวิธีการฝึกหายใจ ในภาพรวมก่อนเข้าร่วมโครงการมีความรู้อยู่ในระดับ ปานกลาง (ร้อยละ 79.05) หลังเข้าร่วมโครงการมีความรู้อยู่ในระดับ สูง (ร้อยละ 87.62) นอกจากนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตร ผู้ได้คะแนนสูงสุดของการทดสอบความรู้แต่ละหัวข้อ และผู้เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งได้มีการจัดตั้งชมรม ออกกำลังกายการเต้นบาสโลปสันกล๋างใส่ใจ๋ ออกก๋ำลังก๋าย ห่างไกล๋โรคเป็นวันแรก

 ภาพ :   นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2019 2:02:30 PM