อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา ดังนั้นโครงการวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีใจอาสาช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยปีนี้กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งถือว่าไปจัดโครงการที่แห่งนี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมกันต่อเติมห้องน้ำ ปรับปรุงโรงอาหาร เสาธง ลานพระพุทธรูป สนามกีฬา และบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้า ซึ่งได้รับบริจาคจากหลาย ๆ หน่วยงาน สร้างความสุขแก่ผู้รับเป็นอย่างดี

' />

     คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิสิตวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน ประจำปี 2563 ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดย นายนฤพงศ ์สันทราย และ นายวิทยา สุนสะดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีบุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

อาจารย์วิทวัส สัจจาพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบำรุงศิลปะวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา ดังนั้นโครงการวิทย์แพทย์ใจอาสาเพื่อชุมชน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตในด้านดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีใจอาสาช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม โดยปีนี้กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ซึ่งถือว่าไปจัดโครงการที่แห่งนี้เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยในครั้งนี้ ได้ร่วมกันต่อเติมห้องน้ำ ปรับปรุงโรงอาหาร เสาธง ลานพระพุทธรูป สนามกีฬา และบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเสื้อผ้า ซึ่งได้รับบริจาคจากหลาย ๆ หน่วยงาน สร้างความสุขแก่ผู้รับเป็นอย่างดี


ภาพ :   วิทวัส สัจจาพงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2019 9:59:56 AM