โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะอาจารย์ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนในโครงการ วมว. จำนวน 1 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งรายชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม AD105 อาคารอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย


ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/9/2019 1:08:17 PM