นักศึกษชั้น ปวช.3 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเข้าชมสาขาสถาปัตยกรรมและสถาปัตยภายใน

นักศึกษชั้น ปวช.3 สาขาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จำนวน 26 คน และคณาจารย์ 3 ท่าน เข้าชมบรรยากาศการเรียนการสอน อาคารสำนักงานและอาคารปฏิบัติการทางของสาขาสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา โดยมีอาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต,อาจารย์สาวิตรี นุกุล (ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรม), ผศ.นิลุบล ปุระพรหม (ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน) และอาจารย์พันธพัฒน์ บุญมาให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ 

ภาพ :   อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ เกียรติศักดิ์ ใสสอาด   
เพิ่มข่าวโดย :   witthayaniphon.th@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2019 1:29:15 PM