คณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกรรมการวิพากย์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รศ.พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับเกียรติจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เชิญเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/3/2019 12:00:08 PM