คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายและผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประชาคมสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายและผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประชาคมสุขภาพ


          วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย อาจารย์  วิมลมาศ จันทร์เชื้อ และนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๘ ท่าน ได้แก่ นายบุญชรัตน์ ชัยนาถ  นาย ปกรณ์ ชอบจิตร นางสาว น้ำฝน ชาลีวัลย์ นางสาว ศิริพร สุจาริยาชีพ  นางสาว พรนภา  อานาทร นางสาว ธัญรดา ขันแข่งบุญ นางสาว กนกวรรณ แซ่ลี้ นางสาว ทิพย์ธิดา  โพธิ์ทิพย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย ผู้นำชุมชน อสม.และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้จัดประชาคมสุขภาพ การคืนข้อมูลชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน ๗ ประการ ข้อมูลจากการสำรวจด้านประชากร ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย ด้านพฤติกรรมสุขภาพและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากนั้นมีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา(Priority setting) ที่ตกเกณฑ์เมื่อเทียบกับตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข และความจำเป็นขั้นพื้นฐาน(จปฐ.)และนำปัญหาลำดับแรก มาหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา และนำมาจัดทำโยงใยสาเหตุของปัญหา (Web of causation) ตามแนวทางระบาดวิทยาและปัจจัยกำหนดสุขภาพ (Social determinants of health: SDH) กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒เพื่อให้นิสิตฝึกการนำหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base Practice) จากการฝึกภาคสนาม มาจัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วมในบทบาทพยาบาลอนามัยชุมชน กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง

 ภาพ :   นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/2/2019 4:57:30 PM