SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้อำนวยการศูนย์พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม (REEN) ดร.สุรัตน์ เศรษฐโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมหารือสร้างความร่วมมือกับ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวัฒนา ผาทอง รองนายก.อบจ.แพร่ พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัด อบจ.แพร่ นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ ในการร่วมหารือและพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้น (short course) บูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2019 3:34:39 PM