สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร จากคณะกรรมการวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ ชั้น1 นำโดย ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต อาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร จากคณะกรรมการวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์  ประธานคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จึงมีความจำเป็นจะต้อง มีการสร้างกระบวนการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยมาดำเนินการประเมิน เพื่อให้สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการขับเคลื่อน และมีการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2019 2:34:25 PM