“UPITI” จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562UP SPACE อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แลบคอนเนคชั่น จำกัด จัดกิจกรรมการสัมมนาการประยุกต์ใช้เครื่องมือขั้นสูงที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ธาตุต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเผื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้เรื่องเครื่องมือขั้นสูงในงานวิเคราะห์ธาตุและงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านพันธุวิศวกรรมสำหรับยกระดับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครื่อข่ายคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาชุมชน ต่อไป


ภาพ :   ศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/29/2019 1:31:03 PM