วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโครงการศึกษาดูงานในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร 2 ปริญญา” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณะผู้บริหาร มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 2 ปริญญา ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/28/2019 3:29:33 PM