คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย บูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนในบทบาทพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย บูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชนในบทบาทพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒  

 

ระหว่างวันที่ ๑๘-  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายบูรณาการการเรียนรู้วิถีชุมชน เครื่องมือศึกษาชุมชน ๗ ประการ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒  ให้กับนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๘ ท่าน เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในชุมชน หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม  และนำเสนอในการจัดประชาคมหมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน และประชาชน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอย่างดี

 ภาพ :   นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/28/2019 11:05:38 AM