คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (เศรฐกิจสีเขียว) ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ บ้านสันป่าม่วง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.ณวิญ  เสริฐผล หัวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลคณะรัฐศาสตร์ฯ พร้อมด้วยอาจารย์สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร  ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ และชาวบ้านตำบลสันป่าม่วง ให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) ที่ลงพื้นที่รับฟังความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดลของคณะรัฐศาสตร์ฯ ซึ่งได้ดำเนินการเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจชุมชนสีเขียว” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อการสร้างนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคและบริโภคให้แก่คนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างคณะกับชุมชน ดังปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” 

ภาพ :   ดร.ณวิญ เสริฐผล   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2019 3:50:19 PM