คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ประจำปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ประจำปี 2562 เพื่อวางรากฐานที่ดีให้นักเรียนไทยได้ฝึกฝนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมลงมือทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเหล่านี้เติบโตไปเป็นนักวิทยาศาสตร์ วิศวกร หรือบุคลากรที่มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป การจัดโครงการในปีนี้ได้กำหนดธีมของการจัดโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยว่า “นักวิทย์พิชิตภัยพิบัติ” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ “ลดพลังงานเพิ่มตัวเลขด้วยคณิตศาสตร์” “Safe Zone อยู่ไหน” “ตะโกน โยน ยื่น” “แยก(ขยะ) เท่ากับ ลด(ภัยสิ่งแวดล้อม)” “ป่าแสนกลต้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ” “เครื่องกรองน้ำฉุกเฉิน” และ “เครื่องวัดการสั่นสะเทือน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ การดูและตนเองเมื่อเกิดภัยพิบัติ การป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ และสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับภัยพิบัติได้ ซึ่งได้รับความสนใจจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 4 และโรงเรียนเทศบาล 5 รวมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 367 คน และครู 30 คน โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ เป็นประธานเปิด จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ 


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร/นิสิตคณะวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 11:03:01 PM