คณะทันตแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

        วันนี้ (26 พ.ย. 2562) เวลา 08.30 น. อาจารย์ทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ ตัวแทนผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้จัดขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา TCAS ประจำปีการศึกษา 2563 และเพื่อให้ผู้บริหารและครูแนะแนวได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้ร่วมจัดบูธแนะนำคณะ ร่วมกับคณะและหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแนะนำคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ซึ่งตลอดการจัดแสดงบูธแนะนำคณะ มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดวันรับสมัครนิสิตทันตแพทย์ โควตา ทุนการศึกษา และค่าเล่าเรียนจำนวนมาก  

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 6:36:41 PM