โครงการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการศึกษา โดย รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา และ ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการผู้บริหารสถานศึกษาและอาจารย์แนะแนวเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้วิทยาลัยการศึกษา ได้เข้าร่วมจัดบูทเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับ ปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 5:07:33 PM