SEEN ขยายผลลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการทำโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ของปี 2563

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา (iTAP-UP) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ และนายศุภฤกษ์ ขาวแดง ลงพื้นที่ขยายผลลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการทำโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ของปี 2563 ได้รับความสนใจจากกลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านงิ้วเหนือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผักตบชวาบ้านต๊ำพระแล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสื่อต้นกกบ้านภูเงิน (แม่ลำไย) ซึ่งมีความต้องการนำเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มาช่วยแก้ปัญหากระบวนการอบแห้งวัสดุสำหรับการจักสานซึ่งจะเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาพ :   นายศุภฤกษ์ ขาวแดง   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 4:29:59 PM