นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้ารับการอบรมและปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้จัดการอบรมและปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร ซึ่งเป็นส่วนของรายวิชาคหกรรม ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์พรประภา แสนหลวง เป็นผู้ควบคุมดูแล ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ


ภาพ :   อาจารย์พรประภา แสนหลวง   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 3:55:50 PM