SEEN นำผู้ประกอบการเข้าศึกษาดูงาน จากโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ”

คณาจารย์และผู้ประกอบการ ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” หลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เดินทางศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการต้อนรับจากโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 2 (แม่จัน) บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเดินทางเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้ประกอบการได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิต และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อนำมาปรับใช้ในสถานประกอบการให้ดียิ่งขึ้น 

ภาพ :   ณิชกานต์ สมประสงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 3:36:57 PM