“UPITI” ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ จัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (Oral Presentation) “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา

ศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบสร้างสรรค์ Area-Based Collaborative Research (ABC) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดเวทีนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารอบ 12 เดือน (Oral Presentation) “โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561” กลุ่มที่ 1 ทุนวิจัย “พะเยาเมืองน่าอยู่” (Phayao Wellness) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) ชุดโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อโดยนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิต” โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และคณะ โดยทำงานร่วมกับสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนดอกคำใต้

2) โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่เนื้อและไก่ไข่ด้วยอาหารผสมสำเร็จรูปที่มีส่วนประกอบจากวัสดุการเกษตรที่ผ่านการหมักด้วยจุลินทรีย์ ในฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” โดย ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ และคณะโดยทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย และกลุ่มที่ 2 ทุนวิจัย “การยกระดับ UP model” จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการ “ผสาน: จักสาน สร้างสรรค์ สร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก” โดย ดร.วีระพงษ์ กิติวงค์ และคณะ โดยทำงานร่วมกับกลุ่มจักสานบ้านสันจกปก ตำบลดอกคำใต้ 2) ชุดโครงการ ““ทอไท” สืบมรดกภูมิปัญญา สานนวัตกรรม สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อในจังหวัดพะเยา” โดย อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ และคณะ โดยทำงานร่วมกับกลุ่มทอผ้าไทลื้อและศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทลื้อวัดหย่วน อำเภอเชียงคำ 3) โครงการ “รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอาชีพสำหรับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา” โดย ดร.น้ำฝน กันมา และคณะ โดยทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง และชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ 4) โครงการ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการบูรณาการวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เข้ากับการพัฒนาวงศัพท์และวากยสัมพันธ์เพื่อสร้างสัมพันธสารเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในท้องถิ่น” โดย อาจารย์อภิญญา ห่านตระกูล และคณะ โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อำเภอปง จังหวัดพะเยา 5) โครงการ “การพัฒนาโมเดลเลี้ยงกระบือแบบประณีตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” โดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และคณะ โดยทำงานร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้เลี้ยงกระบือประณีตจังหวัดพะเยา ศูนย์วิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมบวร

รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย คุณจรัญ ใจลังกา ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ คุณจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิเชิงพื้นที่ รศ.ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย  สายตาคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ของจังหวัดพะเยาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ ในเวทีดังกล่าวฯ


ภาพ :   นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวสิรินุช นนท์ศรี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/26/2019 9:40:24 AM