ประชุมเชิงสัมมนา “เทคนิคการออกข้อสอบ MCQ และการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลสอบ”

        ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 3 ได้จัดประชุมเชิงสัมมนาเทคนิคการออกข้อสอบ MCQ และการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลสอบโดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ คมสันต์ วรรณไสย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ รวมทั้งหมดจำนวน 33 คน


ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 4:53:33 PM