ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) และการประยุกต์ใช้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง หลักการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) และการประยุกต์ใช้ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล (Clinical Nursing Practice Guideline: CNPG) และการประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการผลิตผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ระยะที่ 1 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างการสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาล ตามหัวข้อการวิจัยของแต่ละเรื่อง ก่อนจะนำเสนอความก้าวหน้าการเขียนโครงร่างวิจัย ประเมินผลด้วยเทคนิค AAR


ภาพ :   ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/25/2019 11:06:44 AM