ผ้าทอพื้นเมืองไทลื้อถ่ายทอดลงบนชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยพะเยา

BRICK Phayao "ก้อนอิฐเมืองพะเยา"

วีดีทัศน์ 1 คณะ 1 โมเดล

มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาที่สังคมต้องการ

มหาวิทยาลัย ป้องกันโรคเบาหวาน