ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรม Campus France Tour 2019แนะนำทุนการศึกษาและทุนการวิจัยของประเทศฝรั่งเศสให้กับคณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงาน 1 Faculty 1 Signature ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่อง ภูมิปัญญาชุมชนเกี่ยวกับนวัตกรรมสีเขียวด้านการอุปโภคบริโภค: สันป่าม่วง จ.พะเยา

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตร เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนและหลักสูตร ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้างานวิจัย เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ ในหัวข้อการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสร้างแบรนด์ทีมวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ประชุมยุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ภาคเหนือ “ แนวทางการบริหารจัดการเศษเหลือจากการแปรรูปสับปะรดภูแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์คุณภาพ ”

คณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ มาตรวจประเมินศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม” (Holistic Student Development) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิเคราะห์ข้อความและการประยุกต์แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ข้อความ”


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก รมว.อว. ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ และนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ของ Startup พันธุ์ใหม่ในกิจกรรม NSP Flash Pitching Showสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ นำนักวิจัยลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมการขอขึ้นทะเบียนเลขสารรบบอาหาร (เลข อย. อาหาร) หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา เข้าร่วมประชุมสภาเกษตรกรจ.พะเยา เพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.พะเยากับสภาเกษตรกรแห่งชาติ


โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนด้อยโอกาสให้เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อสร้างคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)


โครงการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนิสิตนักศึกษาครูและครูประจำการด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสนับสนุนจากคุรุสภา
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการเล่าประสบการณ์ของนิสิตจากชีวิตจริง “ เรื่องการต่อยอดงานอดิเรกมาสู่รายได้ ”MIS มอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติและคลิปวีดิโอแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัด อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด (Department of Physical Therapy, School of Allied Health Sciences, University of Phayao issued a workshop for clinical instructors)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (นักเรียนพิเศษ) จังหวัดพะเยา


สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียให้แก่ภาคธุรกิจและชุมชน

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกปฏิบัติการเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ภายใต้ “โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่