คู่มือและเกณฑ์มาตรฐาน

1. ระเบียบ / ประกาศ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการหลักสูตร

ระเบียบ การดำเนินการหลักสูตร ม.พะเยา 2561 ฉบับที่ 2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น พ.ศ. 2562

ระเบียบ การดำเนินการหลักสูตร ม.พะเยา 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

ประกาศแนวทางการพิจารณาเพื่ออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2

การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

2. หลักสูตรที่ขอปิด

ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

ปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

4. ขั้นตอนการดำเนินการหลักสูตร

4.1 คู่มือการดำเนินการหลักสูตร

4.1.2การบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

4.2 การนำเสนอหลักสูตร ปรับปรุง ใหม่

4.2.1 (ร่าง) มคอ.2

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.ตรี

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.โท

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.2 ป.เอก

4.2.2 แบบฟอร์มรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ป.โท)

แบบฟอร์มการรับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (ป.เอก)

4.2.3 แบบฟอร์มประเด็นปรับปรุงหลักสูตร (สำหรับหลักสูตรปรับปรุง)

4.2.4 แบบรายงานตนเองในการเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย

4.2.5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) (ถ้ามี)

ระดับบัณฑิตศึกษา

มคอ.1 รัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.1 สาขาศิลปกรรมศาสตร์

มคอ.1 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

ระดับปริญญาตรี

มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร์และสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

มคอ.1 รัฐประศาสนศาสตร์

มคอ.1 เภสัช

มคอ.1 ศิลปกรรมศาสตร์

มคอ.1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552

มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553

มคอ.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554

มคอ.1 สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556

มคอ.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557

มคอ.1 ทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557

มคอ.1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559

มคอ.1 สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560

มคอ.1 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.1 สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561

มคอ.1 สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562

4.3 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

4.3.1 สมอ.08

4.3.2 แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.3.3 แบบฟอร์มประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4.4 เอกสารอ้างอิง

4.4.1 ปฏิทินการนำเสนอหลักสูตร พ.ศ. 2563

4.4.2 ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ศึกษาทั่วไป

4.4.3 คำจำกัดความของผลงานวิชาการ

4.4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

4.4.5 ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระหว่างมคอ.1 กับ มหาวิทยาลัย

4.4.6 ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้

4.4.7 isced

4.5 ขั้นตอนการนำเสนอการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

แบบฟอร์มการจัดการศึกษาในลักษณะอื่นๆ

4.6 ขั้นตอนการเสนอเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ

4.7 การขอเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตร