มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ

Skip Navigation Links.
ใบคำร้องขอใบรับรองกิจกรรม
การขอเบิกเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต
การขอรับเงินช่วยเหลือนิสิตประสบภัยกองทุนสวัสดิภาพนิสิต
การขอยืมเงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
การขอยื่นรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิตหญิง (สำหรับบัณฑิตข้ามเพศ)
การสำเร็จการศึกษา
การขอเทียบโอนรายวิชา
การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
การขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
การยื่นคำร้องออนไลน์
คู่มือการใช้งานการยื่นขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
การขอเอกสารสำคัญสำคัญทางการศึกษา
การขอลาพักการศึกษาล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอย้ายคณะสาขา
การขอถอน W ล่าช้าเป็นกรณีพิเศษ
การขอคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน
การเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
การบันทึกประวัตินิสิตใหม่
การแก้ไขผลการเรียน กรณีที่นิสิตได้รับอักษร I หรือ P สำหรับอาจารย์
ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางชนิดราชการ หนังสืออำนวยความสะดวกในการตรวจลงตรา และขั้นตอนการขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการรับบริการของนิสิตคณะนิติศาสตร์
การให้บริการของศูนย์บริการทางทันตกรรม
การขอบริการรับฝึกอบรมศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือคณะเกษตรศาสตร์ฯ
การบริการด้านวัสดุอุปกรณ์-สารเคมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร
การขอบริการรับฝึกอบรมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ
การให้บริการของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก ม.พะเยา
ขั้นตอนการยื่นคำร้องของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ
ขั้นตอนการใช้บริการห้องพัก/เช่าสถานที่ วิทยาเขตเชียงราย
การให้บริการศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม ม.พะเยา
หลักเกณฑ์วิธีการในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาตบริการงานยานยนต์
มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการ (ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์)
การให้บริการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์