ปรัชญา และปณิธานมหาวิทยาลัยพะเยา

ปรัชญา

ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ปัญญาชีวี เสฏฐะชีวี นามะ) "ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด"
(A Life of Wisdom is the Most Wondrous of All )

ปณิธาน

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
(Wisdom for Community Empowerment)